Hvordan er reglerne for, om jeg må udleje mit sommerhus?

Spørgsmål:

Hvordan er reglerne for, om jeg må udleje mit sommerhus?

Svar:

Jeg forudsætter, at du alene har dette ene sommerhus, at du selv benytter det samt at en evt. udlejning, hverken vil have professionel eller langvarig karakter. I modsat fald kan der nemlig være tale om erhvervsmæssig udlejning, hvilket kræver særlig tilladelse efter Sommerhusloven, og private sommerhusejere får kun i sjældne tilfælde tilladelse til erhvervsmæssig udlejning.

For så vidt der imidlertid ikke er tale om udlejning af professionel karakter, kan et sommerhus normalt frit benyttes af ejeren samt evt. lejere i hele sommerhalvåret, dvs. for perioden fra 1. april til 30. september. I forhold til vinterhalvåret gælder det imidlertid efter Planlovens § 40, stk. 1, at en bolig i et sommerhusområde bortset fra kortvarige ferieophold m.m., ikke må anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet.

Det fremgår ikke klart, hvad der menes med ”kortvarige ferieophold”, men jeg er af Boligejernes Videncenter A/S (Bolius) blevet oplyst, at husejeren og evt. lejere maksimalt må have i alt 91 overnatninger (13 uger) i vinterhalvåret. Overnatningerne må højst vare fire uger ad gangen, og der skal minimum være fire døgn mellem hver overnatningsperiode, hvor sommerhuset slet ikke bruges. Du kan evt. lade et bureau stå for udlejningen, men du skal selv huske at opgive indtægten til SKAT.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForeningen