Kan jeg få dispensation fra digital postkasse?

Spørgsmål:

Jeg er folkepensionist. Jeg har det meget dårligt med computere, jeg har aldrig haft én, og jeg er meget bekymret for, hvordan det skal gå her til november i år, hvor jeg har læst, at vi ikke mere kan få ”almindelige” breve fra det offentlige. Hvordan er betingelserne for at få dispensation fra denne ordning? Er det fx nok, at man er over en bestemt alder (jeg fylder 85 næste gang)? Hvad medfører det, hvis man får dispensation, og hvad sker der, hvis jeg ikke søger om fritagelse?

Svar:

Nej, man bliver ikke fritaget fra at få en digital postkasse alene med den begrundelse, at man har nået en bestemt alder, men som jeg læser de regler, der er kommet på området, tror jeg nu ikke, at du behøver at være så bekymret!

Alle borgere forpligtes i princippet til fra 1. november i år at have en digital postkasse, hvor man kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige postløsning Digital Post. Det er dog muligt at blive fritaget fra ordningen i en række konkrete tilfælde, der fremgår af Fritagelsesbekendtgørelsen udstedt d. 18. december 2013. Fritagelse fra tilslutning til digital post betyder, at man kan blive ved med at modtage brevpost fra det offentlige på normal vis. Hvis man derimod ikke har tilmeldt sig Digital Post senest den 1. november 2014, vil man automatisk få tildelt en digital postkasse, hvilket man vil blive informeret om i et brev.

En borger kan fritages for tilslutning til digital post efter følgende kriterier:

1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. Det kan fx være lettere demente eller udviklingshæmmede.

2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. F.eks. blinde.

3. Manglende adgang til computer, tablet eller lignende med internetforbindelse i eget hjem eller opholdssted. OBS. Det bemærkes her, at det ikke vil blive et krav, at borgeren skal tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse sin daglige post.

4. Personen er registreret i CPR-registret som udrejst af Danmark

5. Personen er ikke længere registeret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR-registeret (hjemløse).

6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen, fx ordblindhed.

7. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

8. Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s.

Man kan søge sin kommune om fritagelse for digital postkasse fra d. 1. marts 2014. Man skal (normalt) møde personligt op på kommunen og på tro og love afgive en erklæring(blanket) om at være omfattet af mindst én af fritagelsesgrundene, som nævnt ovenfor. Man er derimod ikke forpligtet til at oplyse præcist, hvilken af fritagelsesgrundende man er omfattet af eller fremlægge dokumentation herfor. Der kan således ikke stilles krav om, at den konkrete grund angives, og den afgivne anmodning vil ikke blive undergivet en egentlig prøvelse. En fritagelse varer i udgangspunktet 2 år, men kommunen kan beslutte, at den skal være tidsubegrænset.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist, PolioForeningen