Kan jeg klage over kommunens sagsbehandlingstid?

Spørgsmål:

Jeg har polio og er på førtidspension efter den gamle førtidspensionsordning.

Da jeg i en periode havde gået og skrantet, søgte jeg om forhøjelse af førtidspensionen og har nu efter meget lang ventetid endelig fået det bevilget. Min ansøgning er fremsendt i slutningen af 2014, og sagen er først rejst i begyndelsen af 2017 og afgjort i midten af januar 2017. Forhøjelsen træder i kraft pr. 1. maj 2017.

Jeg påtænker at klage over sagen, idet den har været så længe undervejs. Mit spørgsmål går på muligheden for at kræve tilbagevirkende kraft?

Svar:

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg til fulde forstår din frustration. Jeg tror imidlertid ikke, at en evt. klage over sagen vil give dig det, du ønsker. Som begrundelse for det har jeg valgt at dele svaret op i to punkter, dels i spørgsmålet om tilkendelses- og udbetalingstidspunktet, dels i spørgsmålet om sagsbehandlingstiden:

Spørgsmålet om tilkendelses- og udbetalingstidspunktet

Din kommune har rejst sag om forhøjelse af din førtidspension i begyndelsen af 2017. Kommunen skal som udgangspunkt træffe afgørelse om tilkendelse eller afslag på førtidspension senest 3 måneder, efter at sagen er overgået til behandling efter førtidspensionsreglerne. Det vil i dit tilfælde sige senest i midten af april måned. Førtidspensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter der er tilkendt pension. Den 1. i måneden efter der er tilkendt pension, er i dit tilfælde starten af maj måned.

Som det umiddelbart ser ud for mig, er reglerne om tilkendelses- og udbetalingstidspunkt faktisk overholdt i din sag, hvorfor jeg ikke skønner, at der er mulighed for at få forhøjelse af din pension fra et tidligere tidspunkt end starten af maj. Jeg finder derfor ikke, at der er grundlag for at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis du ønsker at komme videre i sagen, drejer det sig derimod om evt. at klage over sagsbehandlingstiden:

Spørgsmålet om sagsbehandlingstiden

Hvis man søger om forhøjelse af førtidspension, skal kommunen først vurdere, om den vil påbegynde en sag, eller om der er mulighed for at forbedre arbejdsevnen. Der er ikke i Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. en frist for, hvor lang tid kommunen må bruge, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt sagen skal  påbegyndes.

Retssikkerhedsloven § 3 siger dog, at kommunen skal meddele borgeren den forventede sagsbehandlingstid og behandle ansøgningen så hurtigt som muligt. Og hvis kommunen træffer beslutning om at påbegynde sagen, skal der som udgangspunkt træffes en  afgørelse senest tre måneder efter. Klage over, at sagen ikke behandles så hurtigt som muligt, indgives til kommunens ledelse/borgmesteren.

Jeg forstår som nævnt din frustration. På trods af det vurderer jeg imidlertid ikke umiddelbart, at der vil komme noget ud af at klage over sagsbehandlingstiden.

Jeg baserer i første omgang denne vurdering på, at der ikke er fastsat en bestemt tidsfrist inden for hvilken, kommunens beslutning skal træffes. Det bliver således meget svært at ”holde en kommune op” på dette spørgsmål. Jeg baserer det endvidere på, at spørgsmålet om sagsbehandling  efter Retssikkerhedslovens § 3 flere gange har været rejst af domstolene, som synes at kræve ganske grove fejl for at pålægge erstatningsansvar.

Tendensen i praksis er dog, at myndighederne bliver bedømt strengere end tidligere, og at domstolene lægger vægt på lovfæstelsen af hurtighedsprincippet.

Sluttelig baserer jeg min vurdering på, at jeg af Ombudsmanden er blevet oplyst, at han meget sjældent behandler klager, der vedrører spørgsmål om overtrædelse af sagsbehandlingstiden. Dette skyldes, at det efter Ombudsmandens erfaring er meget svært at statuere, at der er sket en overskridelse af sagsbehandlingstiden.

Alt i alt er det som beskrevet min vurdering, at der ikke vil komme noget ud af at påklage afgørelsen til Ankestyrelsen. Jeg mener umiddelbart heller ikke, at der vil være grundlag for at klage over sagsbehandlingstiden til kommunen. Men hvis du trods denne vurdering beslutter at indgive en klage til din kommune, bør du i klagen bl.a. bede om en afklaring af, hvorvidt alle kommunens regler for sagsbehandlingen er overholdt, og om kommunens begrundelse for, hvorfor sagen konkret har trukket så lang tid ud.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist