Må man fastspænde i en kørestol?

Spørgsmål:

Vores mor bor på et plejehjem for demente, for hun kunne ikke klare sig i sin egen lejlighed længere. Efter hun flyttede ind på plejehjemmet, er hun endvidere begyndt at sidde i kørestol, for hun er efterhånden også meget dårligt gående.

Vi søskende - og vores mor - er glade for plejehjemmet. Vi besøger hende flere gange om ugen, og vi kan se, at de gør rigtig meget for hende. Der er imidlertid det problem, at hun er faldet flere gange og har slået sig meget slemt. Hun har været på hospitalet flere af gangene og har bl.a. brækket håndleddet. Hun prøver at rejse sig flere gange om dagen, og vi kan pga. hendes demens ikke få hende til at blive siddende i kørestolen. Vi oplever, at personalet er henholdende med at foretage sig noget mere indgribende for at løse problemet, og vi er derfor efterhånden noget fortvivlede.

Kan man virkelig ikke gøre noget, for at vores mor ikke skal falde og slå sig hele tiden. Er det fx muligt at fiksere hende til kørestolen?

Svar:

I en situation hvor en beboer på et plejehjem ikke kan gå, men alligevel forsøger at rejse sig og dermed falder, har personalet på plejehjemmet mulighed for at søge kommunen om lov til at fastholde vedkommende med en blød stofsele i kørestolen i henhold til Servicelovens § 128. Formålet med fastholdelse med stofsele er at hindre fald for stærkt fysisk invaliderede personer, der også har nedsat psykisk funktionsevne. Selerne kan ikke anvendes for at hindre vedkommende i at gå eller begrænse mobiliteten i forhold til utryghed eller aggression. Der er således ikke tale om fiksering.

Betingelserne for at anvende stofsele er for det første, at der er nærliggende risiko for, at pågældende kan lide væsentlig personskade. Dette betyder, at der skal foreligge en konkret viden om, at pågældende ofte har forsøgt handlinger, der giver risiko for fx fald, og det er således ikke nok, at der blot foreligger en formodning herom. Der skal endvidere være nærliggende risiko for, at der kan ske væsentlig personskade, som fx brækkede lemmer.

For det andet kræves, at forholdene efter en konkret vurdering gør det absolut påkrævet. Absolut påkrævet indebærer, at det kan udelukkes, at risikoen kan afværges ved mindre indgribende metoder, samt at man ved stationære tilfælde af nedsat fysisk funktionsevne indretter omgivelserne således, at fald forebygges. Kommunen skal i givet fald træffe afgørelse om, for hvilken periode fastspændingen med stofsele kan anvendes og løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.

Jeg vil opfordre til, at I straks kontakter plejehjemmet og forhører jer om mulighederne for anvendelse af stofsele. I kan imidlertid også tage kontakt til kommunens demenskoordinator (hvis der er en sådan) og diskutere hele situationen med vedkommende. Måske er der mulighed for at få ekstra hjælp til jeres mor ad den vej.

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, Jurist, PolioForeningen