Søg om julelegat

Skal vedhæftes for at komme i betragtning

Samtykke

Hermed bekræftes ved underskrift, at anførte oplysninger er korrekte. Til brug for uddeling af legater modtager UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen i visse tilfælde finansiering fra private fonde. Du giver hermed samtykke til, at UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen kan videregive dine legatansøgning med bilag samt eventuelle mundtligt indhentede oplysninger fra dig til sådanne fonde i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Du giver endvidere samtykke til, at UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen kan videregive oplysninger fra din journal i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, som skønnes relevante og nødvendige for at opnå støtte.