Vaccinationsprogrammet er i gang

Vaccinationsprogrammet er nu i gang, og allerede nu er flere end 100.000 mennesker blevet vaccineret, herunder visse polio- og rygmarvsskadede samt udsatte personalegrupper i sundhedsvæsnet.

Overordnet set prioriterer sundhedsstyrelsen personale, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsnet, som fx personale der kan være i direkte kontakt med COVID-19 smittede samt de borgere, der kan blive alvorligt syge af corona.

Det vil sige, at med mindre du har alvorlige problemer med lungefunktion, bruger respirator, har gentagne lungebetændelser eller tilsvarende, så følger du alt andet lige de lister, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort.

Bemærk, at du automatisk bliver kontaktet via en Eboks eller med brev, når du skal vaccineres. Selv om du derfor ikke bliver kontaktet lige så hurtigt som andre med tilsvarende sygehistorik, så er du ikke glemt i systemet. Du følger de overordnede retningslinjer.

Vi forstår godt, hvis du oplever forvirring eller frustration om, hvornår og hvordan du bliver tilbudt vaccinen. Der er stadig praktiske spørgsmål, som ikke er afklarede. Noget bliver først afklaret undervejs. Noget handler om, hvor mange vacciner vi får til Danmark, og hvor hurtigt de kommer, mens andet handler om, at Sundhedsstyrelsen skal have styr på de offentligt registre.

Det ved vi indtil nu:

Sundhedsstyrelsen har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod coronavirus. Rækkefølgen og forventede tidspunkter for vaccination fremgår af vaccinationskalenderen. 

Se vaccinationskalenderen på Sundhedsstyrelsen hjemmeside her

Alle i Danmark vil få tilbudt vaccination efterhånden, som de godkendte vacciner ankommer. Vaccinerne er ikke undersøgt til gravide/ammende og børn under 16 år, så disse grupper vil ikke blive tilbudt vaccination. Man forventer, at de sidste er vaccinerede ved udgangen af uge 28 i 2021.

Selv om du har polio eller en rygmarvsskade, så er du ikke nødvendigvis i øget risiko for et alvorligere sygdomsforløb med coronavirus. Derfor afhænger tidspunktet for tilbud om vaccinen af, om du er i øget risiko eller ej - samt i hvor høj grad, du er i øget risiko.

Polio eller rygmarvsskader øger som sådan ikke risikoen alene for et voldsommere sygdomsforløb med coronavirus end for andre mennesker. De med polio eller rygmarvsskader, der anses for at være i særligt øget risiko, er:

 • Ældre over 70 år (især over 80 år)
 • Svært overvægtige med et BMI på over 35
 • Svært nedsat immunforsvar og som oplever at få infektioner oftere end andre, raske mennesker.
 • Lav lungefunktion, hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene. Det gælder primært ældre patienter med progressiv sygdom.
 • Svært nedsat fysisk funktionsevne
 • Følgende kroniske sygdomme af svær karakter:
  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Der er som ved al medicin risiko for bivirkninger, men vi har indtil videre ikke fået oplyst, at der skulle være større risiko for bivirkninger, hvis du har polio eller en rygmarvsskade. Er du i tvivl, bør du kontakte din behandlende læge på hospital eller egen læge.

Henvisning til vaccine mod COVID-19 kan gå af flere veje. Statens Serum Institut holder sammen med Sundhedsdatastyrelsen styr på, hvem der får tilbudt og har fået vaccination mod COVID-19. Indkaldelserne baserer sig på følgende:

 • CPR-udtræk fra Sundhedsdatastyrelsen. Det gælder for eksempel personer, som tilbydes vaccination på baggrund af alderskriterie.
 • Bopælskommunen. Det gælder for eksempel personer, som bor i plejebolig inklusiv friplejebolig, midlertidige pladser og akutpladser. Personer med alder 65 år og ældre, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Behandlingsansvarlige læge, der indsender en liste over borgere til regionen, som efterfølgende giver Statens Serum Institut besked. For personer i øget eller særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 vil det være den behandlingsansvarlige læge på sygehuset. For patienter som ikke er i forløb på et sygehus, vil det være praktiserende læge, som skal sende henvisning til sygehusvæsnet, som indstiller.
 • Personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og personer med alder under 65 år og øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 visiteres hovedsageligt med udgangspunkt i dataudtræk fra nationale registre med brug af data for fx alder, en række sygdomme og tilstande, hospitalskontakt/indlæggelse mv. Den praktiserende læge kan undtagelsesvis henvise patienter til sygehuset, som så visiterer videre til vaccination.
 • Arbejdsgiver. Det gælder særligt for sundheds- og plejepersonale eller andre ansatte med særlige samfundskritiske nøglefunktioner.

 

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har undtagelsesvist mulighed for – i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer – at henvise en patient, der er i behandlingsforløb i Rødovre eller på Marselisborg, til vaccination, såfremt patienten vurderes at være i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte.

 • Selv om du har fået vaccinen, anbefaler sundhedsstyrelsen at du ikke ændrer adfærd omkring hygiejne, afstand og værnemidler, før en stor del af befolkningen har fået vaccinen, og der er opnået en stor grad af immunitet i samfundet.
 • Alle giver hospitaler og praktiserende læger arbejdsro de kommende uger og afventer invitation til vaccination.

Vi henviser i øvrigt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan finde yderligere information om vaccinationsprogrammet.