Mærkesager

Vi arbejder for bedre vilkår for mennesker med funktionsnedsættelse som følge af polio.

PolioForeningen bidrager til at skabe bedre vilkår inden for sundheds- og handicapområdet ved at kæmpe for en række centrale problemstillinger. Målet er klart - mennesker med fysisk funktionsnedsættelse skal have samme muligheder for at leve et rigt og værdigt liv som andre. Vores grundlag er FN’s Handicapkonvention.

Vi er medlemmernes talerør i det politiske system, og vi arbejder både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Lokalt er det vores 16 kredse, der har kontakt til kommuner og regioner og indgår i blandt andet lokale handicapråd.

Nationalt samarbejder vi med Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter, mens vi internationalt er aktive inden for blandt andet ulandsarbejde og i Den Europæiske Polio Union. Aktuelt er PolioForeningens næstformand, Gurli B. Nielsen, formand for Den Europæiske Polio Union.

For os er det vigtigt, at vi sammen kan skabe værdi for samfundet og for den enkelte poliopatient.

Vi arbejder for et samfund, der behandler den enkelte med respekt og ligeværd. Vi har fem pejlemærker for vores indsats:

  1. Specialiseret behandling og rehabilitering
  2. Forsørgelse
  3. Tilgængelighed
  4. Retssikkerhed
  5. Handicapbiler

Specialiseret behandling og rehabilitering

Vi arbejder for, at alle poliopatienter kan få en professionel behandling, der tager højde for de problemstillinger, som den enkelte patient står overfor. Vi arbejder for lighed i sundhedsvæsnet, så alle kan nyde godt af den bedst mulige behandling.

Vi arbejder for, at poliopatienter kan opretholde et aktivt og værdigt liv med den rette rådgivning, behandling og genoptræning.

Omkring 10.000 danskere lever med polio, og heraf har cirka 5.000 post polio, altså følgevirkninger af deres polio.

Forsørgelse

Mange poliopatienter har nået en alder, hvor de er ved at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Vi arbejder for, at alle kan modtage den støtte og hjælp, de er brug for.

For eksempel arbejder vi for, at ældre med handicap kan bevare deres merudgiftskompensation (Serviceloven § 100), når de bliver folkepensionister. Som det er nu, falder merudgiftskompensationen bort, når man bliver folkepensionist, og det betyder for mange, at det er svært at opretholde en ligeværdig livsførelse.

Tilgængelighed

Manglende fysisk tilgængelighed er et stort problem for mennesker med funktionsnedsættelser. Den manglende tilgængelighed gør det svært at deltage i samfundet.

Vi arbejder for, at den fysiske tilgængelighed bliver bedre, så ingen bliver lukket ude. Vi samarbejder blandt andet med arkitekter og andre interessenter for at gøre det offentlige byrum tilgængeligt for alle.

Retssikkerhed

Vi arbejder for at genoprette borgernes tillid til det offentlige. Det skal være sådan, at systemet er til for borgerne og ikke omvendt. Vi mener ikke, at det bør være nødvendigt, at borgerne på forhånd skal have advokathjælp udefra, inden de skal i dialog med fx deres kommune eller anden offentlig myndighed.

Det primære er, at borgerne får den rigtige afgørelse i første omgang baseret på en konkret og individuel sagsbehandling.

Vi tilbyder hjælp til medlemmerne i form af bisiddere eller via relevant information og vejledning fra vores socialrådgivere.

Handicapbiler

HandicapBilistCentret, der bliver drevet af PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen, løser en opgave med bred interesse for samfundet, og det skal centret gerne fortsætte med.

Kunderne i centret kommer med alle typer af handicap, og fælles for dem er, at de har et behov for at blive mobile.

De seneste år er det blevet sværere og sværere at få tilkendt en handicapbil, og mange opgiver på forhånd at søge, da de frygter afslaget.

Det er dog vigtigt, at dem, der har brug for det, også får en handicapbil, da mobilitet er en afgørende faktor i forhold til at tage del i samfundet.