Gå til hovedindhold

Må jeg låne min handicapbil til andre?

En af HBC biler

Publiceret

8. marts 2022

Spørgsmål:

Jeg har haft en invalidebil siden 1982. Seneste genbevilling fik jeg for fire år siden. Nu ønsker min svigerdatter imidlertid at låne min bil en gang imellem. Min søn og svigerdatter har selv en bil, men ca. en gang om ugen vil min svigerdatter gerne køre i den, fordi hun skal til den anden ende af landet i forbindelse med arbejde. De vil gerne betale noget til benzinen og andre udgifter. Må jeg låne bilen ud til min svigerdatter?

Svar:

Tak for dit spørgsmål, som ikke kan besvares med et klart ja eller et klart nej.

Det er indledningsvist vigtigt at påpege, at det er dig, der har fået en bevilling, og at det er dit kørselsbehov, bilen skal opfylde. Det fremgår af Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Serviceloven (§16, nr.7), at bilen ikke må overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid. Reglen indeholder ikke nogen definition på udtrykket ”længere tid”, men det uddybes i bilvejledningens pkt. 111, at "bilen ikke må stilles til rådighed for andre på en sådan måde, at den berettigede ikke længere har gavn af bilen og kan disponere over den til enhver tid."

Det er vigtigt at påpege, at alle forudsætninger, der ligger til grund for bevillingen, skal være opfyldt i hele bevillingsperioden. Hvis en borger pga. massivt udlån af bilen ikke selv kører i bilen, kan dette medføre, at betingelserne for støtte til køb af bil ikke længere er opfyldt, og at kommunen derfor træffer afgørelse om, at borgeren ikke længere er berettiget til støtte til køb af bil.

Endvidere vil det ved genbevilling skulle oplyses, at bilen har været udlånt, da de i den forbindelse kørte km ikke kan medregnes ift. kørselsbehovet. Borgeren vil ligeledes være forpligtet til at oplyse om udlån, hvis der søges om reparation af særlig indretning – fx automatisk transmission.

Der er således grundlæggende ikke noget til hinder for, at bilen benyttes til andre formål eller af andre end den, den er bevilget til. Men det er afgørende, at bilen fortsat dækker den bevilligedes kørselsbehov, og at bilen som nævnt ikke bliver overdraget, udlejet eller udlånt i længere tid. Hvor grænsen for udlån går, er ikke angivet mere præcist – der vil altid være tale om en konkret vurdering.

Der er afslutningsvist ikke noget til hinder for, at din søn og svigerdatter betaler de pågældende ydelser, men bilen er som ovenfor beskrevet din alene og skal dække dit kørselsbehov.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist