Gå til hovedindhold

Kender du mulighederne for at få økonomisk støtte?

Mange mennesker har det seneste års tid oplevet, at økonomien er blevet mere udfordret. I visse situationer kan der være mulighed for, at du kan få tilskud eller støtte. Enten fra kommunal side, fra særlige støttepuljer eller fra fonde. På denne side kan du få overblik over dine muligheder for støtte.

Det er vanskeligt at optegne et komplet billede af alle de støttemuligheder, der findes. Ligesom det er vanskeligt at lave en klar liste over, hvem der kan være berettiget til hvad.

Det skyldes, at ydelser og støtte som udgangspunkt bevilliges på baggrund af konkrete individuelle vurderinger. Med andre ord har det altså ofte afgørende betydning for, om du kan få en konkret ydelse, hvad dit forsørgelsesgrundlag er, hvordan din civilstatus er og hvordan din funktionsevne er.

Få her eksempler på eksisterende støttemuligheder.

Muligheder for støtte

 • Økonomisk tilskud fra kommunen

  Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
  • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du søge om hjælp i den kommune, som du ønsker at flytte til.
  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

  Dette gælder for alle med lav indkomst – dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

  Husk at du skal søge, inden du påtager dig udgiften. Og vær opmærksom på, at afgørelsen træffes ud fra en konkret og samlet vurdering af dine forhold.

  Desuden kan kommunen i særlige situation kræve, at beløbet skal tilbagebetales. Der kan også i særlige situationer ydes støtte til særligt høje boligudgifter.

  Kontakt din kommune for nærmere information.

  Boligstøtte

  Boligstøtte er et skattefrit beløb, du kan modtage som et tilskud til din husleje. Boligstøtte er i udgangspunktet en mulighed for alle, der lejer en bolig. Om og hvor meget, du kan få i boligstøtte, afhænger af:

  • husstandens indkomst og formue hvor mange børn og voksne, der bor i boligen
  • huslejens størrelse
  • hvor stor boligen er

  Der kan også ydes støtte, hvis du bor i ejer- eller andelsbolig. I så fald ydes støtten dog som lån, der vil skulle tilbagebetales.

 • Ud over din førtidspension kan du søge om forskellige tilskud til fx varme, tandpleje, medicin og fodpleje.

  Personligt tillæg

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige.

  Det kan være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

  Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

  Helbredstillæg

  Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

  Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

  Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

  Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

  Varmetillæg

  Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, det vil sige udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

  Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, fx udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

  For at få varmetillæg skal du derudover have:

  • varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende
  • have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension)

  Bistands- og plejetillæg

  Bistandstillæg er et økonomisk tillæg til pensionen. Hvis du fx har brug for personlig bistand til at komme i bad eller få tøj på, kan du søge om bistandstillæg.

  Plejetillæg er en ydelse, der kan gives, hvis du på grund af dit helbred har brug for pleje eller tilsyn på tidspunkter, man ikke kan forudse. Du skal kontakte din kommune for at søge bistands- eller plejetillæg.

  Vær opmærksom på, at tillægget skal søges og bevilliges inden overgangen til folkepension.

 • Du kan søge om økonomisk hjælp til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter, hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne.

  Du kan bl.a. søge om:

  • hjælp til uforudsete enkeltudgifter
  • hjælp til medicin og sygebehandling
  • hjælp til flytning

  Du kan søge om enkeltydelserne via borger.dk

 • Som folkepensionist kan du søge tillæg, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Du kan måske også få ældrecheck.

  Ældrecheck

  Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck for det kommende år.

  Du kan kun få ældrecheck, hvis du:

  • er folkepensionist og bevilget folkepension senest pr. 1. januar
  • har en personlig tillægsprocent højere end nul
  • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.800 kr. (2023)

  Du vil få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder betingelserne og tidligere har oplyst din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med ældrecheck.

  Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

  Personligt tillæg

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige.

  Det kan være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

  Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

  Helbredstillæg

  Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

  Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

  Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

  Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

  Varmetillæg

  Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, det vil sige udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

  Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, fx udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

  For at få varmetillæg skal du derudover have:

  • varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende
  • have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension)
 • Hjælpemidler

  Du kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

  Du søger via borger.dk

  Støtte til handicapbil

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

  Søg gennem din egen kommune.

  Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

  Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
  • du modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, men har en BPA-ordning.

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 589 kr. pr. måned (2023). Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

  Søg gennem din egen kommune.

  Handicaptillæg

  Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

  Læs mere på su.dk

 • UlykkesPatientForeningen har mulighed for at uddele legater til medlemmer, der søger om tilskud til en konkret udgift, der er en direkte konsekvens af deres funktionsnedsættelse.

  Se vores vejledning til, hvordan du søger legat hos foreningen.

  Du kan også finde inspiration til andre legater, som du selv kan søge.

  Se legater du kan søge

Er du i tvivl?

Kontakt PolioLinjen og få gratis rådgivning af foreningens socialrådgivere, hvis du er i tvivl om, hvordan du kan søge økonomisk støtte.

Ring på 36 73 20 40