Gå til hovedindhold

Dækning af merudgifter

Hvis du har ekstra udgifter i hverdagen på grund af dit handicap, kan du få økonomisk kompensation.

Du kan få tilskud til forhøjede udgifter til befordring, medicin, tøj mv., hvis udgifterne er en følge af en varig funktionsnedsættelse.

For at få merudgiftsdækning skal din funktionsnedsættelse være:

 • af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • medføre, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger kan være bevilligede foranstaltninger så som BPA-ordning, støtte til bil, hjælpemidler m.m., men kan også være at modtage hjælp fra fx ægtefælle.

Kommunen laver en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering af din funktionsnedsættelse og situation. De inddrager oplysninger om dit aktivitetsniveau, boligforhold, erhvervsforhold, helbredsforhold og personlige forhold.

Du kan få merudgiftsdækning, hvis du:

 • er mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke modtager førtidspension
 • er over folkepensionsalderen og har opsat folkepension (du har udskudt folkepensionen)
 • modtager førtidspension efter ’de nye regler’ (bevilliget efter 1. januar 2003)
 • modtager invaliditetsydelse
 • modtager førtidspension efter ’de gamle regler’ (bevilliget før 1. januar 2003) og er bevilliget en BPA-ordning.

Merudgifter gives efter lov om Social Service §100.

Eksempler på merudgifter

Der skal være tale om en egentlig og sandsynliggjort merudgift, som du ikke ville have haft, hvis du ikke havde haft en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Kommunen sammenligner med, hvad en borger i samme livssituation uden handicap har af udgifter. Merudgiften skal være nødvendig, være en følge af den nedsatte funktionsevne og tage udgangspunkt i den daglige livsførelse.

Merudgifter kan fx være til:

 • Kost og diætpræparater
 • Medicin
 • Befordring
 • Beklædning
 • Håndsrækninger
 • Forsikringer
 • Handicaprettede kurser
 • Forhøjede boligudgifter

Bagatelgrænse

Du skal have merudgifter for over 6.804 kr. pr. år for at være berettiget til udbetaling (2021).

Hvor meget kan du få:

 • Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 567 kr. og 1.592 kr., får du et standardbeløb på 1.061 kr.
 • Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.593 kr. og 2.653 kr., får du et standardbeløb på 2.123 kr.
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.654 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Forholdet til anden lovgivning

Du skal være opmærksom på, at merudgiftsdækning er en såkaldt subsidiær ydelse. Det betyder, at hvis dine merudgifter kan dækkes via anden lovgivning, kan udgiften ikke dækkes som merudgift.

Revurdering/opfølgning

Kommunen skal løbende lave opfølgninger i forhold til merudgiftssager. Det gør de typisk én gang om året.

Det er vigtigt, at du også selv er opmærksom på, om der sker ændringer og meddeler dette til kommunen.

Du kan bevilliges en enkeltstående udbetaling, hvis der er tale om en enkeltstående merudgift.
Hvis der er tale om løbende merudgifter, der tilløber i en bevillingsperiode, vil disse først blive medtaget ved næste omberegning.

Flytning

Hvis du flytter fra en kommune til en anden kommune, fortsætter din merudgiftsdækning som hidtil, indtil din nye kommune har truffet afgørelse i sagen.

Kommunen, som du flytter fra, fortsætter udbetalingen, indtil din nye kommune har truffet afgørelse.

Mulighed for udlandsophold

Du kan tage dine merudgifter med under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned uden at søge kommunen om det.

Ved ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, ansøge kommunen om at bevare hjælpen. Afgørelsen om dette træffes efter en konkret vurdering afhængig af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder, herunder karakteren af hjælpen.

Ophør

Merudgiftsdækningen bortfalder, hvis du ikke længere vurderes at opfylde betingelserne.

Dækningen bortfalder også i forbindelse med overgangen til folkepension med mindre du vælger at udskyde din folkepension.